UTP 420,52 cat 5E 枢徨朦 箅梓睇 栩 镟疣 钺戾漤屙赅

绣轵桧:
项 玎赅
佯铌 镱耱噔觇: 域铟轵 戾礤滏屦钼!
皱磬: 13 痼.
项溴腓螯
鲤蜩牦 2418
  • 物桉囗桢
  • 锗疣牝屦桉蜩觇
  • 悟琨恹

枢徨朦 栩 镟疣 (LAN) 潆 耱痼牝箴桊钼囗睇 耔耱屐 疋玷

诣 赅徨 "妈蜞 镟疣" 潆 寺
暑腓麇耱忸 镳钼钿龛觐 8
诣 镳钼钿龛觐 武眍骅朦睇
蔫囔弪/皴麇龛 镳钼钿龛觐, 祆/祆2 0,52
暑腓麇耱忸 戾蝠钼 狍躜 305
项泐漤铄 桉镱腠屙桢 与梓眍
橡铊玮钿栩咫 橡铟桢

  • 暑祆屙蜞痂
青沭箸赅 觐祆屙蜞痂邂...